Polityka prywatności

Informacja RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej RODO, informujemy,  że:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie www.toscanapizza.pl  (zwanym dalej Serwisem) oraz podczas realizacji zamówień telefonicznych w restauracji Toscana w Skaryszewie jest Toscana Rafał Kuliński z siedzibą Rynek 8, 26-640, Skaryszew NIP: 796-280-90-27

Kontakt z Administratorem danych jest możliwy w każdym czasie pod adresem e-mail: info@toscanapizza.pl

Dane, które są w posiadaniu Restauracji pochodzą  z procesu składania zamówień telefonicznych na dowóz, również podczas dokonywania transakcji i zamówień poprzez serwis www.toscanapizza.pl oraz podczas składania zamówień bezpośrednio w siedzibie restauracji.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania dostaw produktów, realizacji zamówień i rezerwacji stolików w tym:

– kontaktowaniu się z Państwem w celach świadczenia usług dostawy posiłków,

– dostarczania Państwu zamówionych posiłków drogą telefoniczną, osobistą lub przy pomocy serwisu www.toscanapizza.pl,

– realizacji płatności online za zamówione posiłki przy pomocy serwisu www.toscanapizza.pl, systemu płatności online DotPay oraz programu SOGA obsługiwanego przez firmę Novitus.

– organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych w których mogą Państwo wziąć udział,

– obsługi zgłoszonych reklamacji,

– do celów statystycznych i archiwalnych, np. historia transakcji.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie, wystarczy wysłać informację o wycofaniu zgodny na adres e-mail administratora bazy danych lub informując nas osobiście w siedzibie restauracji. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe dopóki nie zostanie wycofana zgoda na ich przetwarzanie.

W celu realizacji zamówień, dostaw i płatności za posiłki wymagamy podania przez Państwa:

– adresu dostawy i numeru telefonu – dla zamówień realizowanych osobiście lub telefonicznie w siedzibie restauracji,

– imienia, nazwiska, adresu dostawy, numeru telefonu, adresu e-mail – dla zamówień realizowanych poprzez serwis www.toscanapizza.pl

Jeśli z jakiegoś powodu nie chcą Państwo podać  tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli dostarczyć zamówionych produktów. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Państwa danych jest dobrowolne.

Jako Administrator Państwa danych osobowych gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Odbiorcą danych osobowych podanych przez Państwa będą podmioty, których udział w wykonaniu usługi jest niezbędny ze względu na właściwości Usługi lub obowiązujących przepisów prawa w szczególności:

– bank lub inna instytucja finansowa – w celu dokonania rozliczenia usługi z użytkownikiem Serwisu w zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności,

– zewnętrzne biuro rachunkowe – w celu rozliczenia i archiwizacji danych fiskalnych w wykonaniu obowiązków podatkowych,

– organa publiczne walczące z oszustwami i nadużyciami, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa zwróciły się do administratora o udostępnienie danych w zakresie podejmowanych działań.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane żadnym podmiotom zagranicznym ani też przekazywane czy też odsprzedawane innych podmiotom w innych celach niż realizacja Państwa zamówień.

Państwa dane osobowe mogą być przechowywane:

– w zakresie danych na których przetwarzanie wyrażono zgodę do chwili cofnięcia zgody,

– w zakresie danych niezbędnych w celu wykonania zawartej umowy przez okres obowiązywania umowy,

– w wypadku gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze aż do momentu ustania takiego obowiązku prawnego,

– w pozostałych wypadkach  wyłącznie gdy na dalsze przetwarzanie danych zezwalają przepisy prawa.

 
 
 
 
 

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej jako „RODO” informujemy, że:

– Administratorem danych osobowych jest Toscana Rafał Kuliński Rynek 8, 26-640 Skaryszew NIP: 796-280-90-27,

– z inspektorem ochrony danych w Restauracji Toscana można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@toscanapizza.pl,

– przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego i monitoringu dostępu odbywa się w celu zabezpieczenia Restauracji oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Restauracji oraz przed nią, na podstawie art. 6 ust.1 lit. fe RODO i obejmuje: monitoring wizyjny: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne, sale jadalne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych,

– dane osobowe w postaci wizerunku są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku. Monitoring dostępu rejestruje wejścia i wyjścia osób upoważnionych,

– dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa,

– dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,

– dane osobowe przechowywane będą przez okres od 3 do 30 dni.

Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:

– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

– sprostowania (poprawiania) swoich danych,

– do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

– do ograniczenia przetwarzania danych,

– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

– do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych w sposób wskazany powyżej.

Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

 

 

 
 

Reklamacje i zwroty

W przypadku stwierdzenia wad fizycznych zamówionego produktu lub jego niezgodności ze złożonym zamówieniem istnieje możliwość złożenia reklamacji.

Nie zdarza się to często ale również i nam zdarzają się wpadki, które są wynikiem pośpiechu lub mniejszej uwagi niż zwykle. W takich przypadkach zachęcamy do poinformowania nas o zaistniałej sytuacji. My obiecujemy skrupulatnie rozważyć i przyjrzeć się każdemu zdarzeniu i odpowiednio na nie zareagować.

Dlatego też, jeśli Twoja pizza jest: niezgodna z zamówieniem, brakuje sosów, jest przypalona lub niedopieczona, był zbyt długi czas oczekiwania na dostawę lub wystąpiły inne niedogodności to prosimy o:

– jak najszybszy kontakt z lokalem w formie telefonicznej lub osobistej, najlepiej w dniu zamówienia,

– jeśli brak jest możliwości szybkiego kontaktu to prosimy o informację na PRIV na naszym FB lub kontakt mailowy (info@toscanapizza.pl) wraz z opisem zaistniałej sytuacji i ewentualnie zdjęciem wadliwego produktu które zdecydowanie ułatwi podjęcie decyzji ws. reklamacji.

– prosimy NIE RUSZAĆ pizzy/produktu! (jest to warunek jego wymiany lub zwrotu pieniędzy). Oczywiście brak jednego czy dwóch kawałków nie będzie problem gdyż czasem konieczne jest spróbowanie pizzy do stwierdzenia jej wadliwości.

Z naszej strony obiecujemy przyjrzeć się każdej sytuacji, gdyż zależy nam na dobrze Naszych klientów, jednak czasem ciężko jest polemizować z opinią np. na FB typu „już nigdy…” czy „najgorsza…” tylko po jednym zamówieniu jak również w sytuacji gdy zamawiający chce zareklamować pizzę z której zostało dwa kawałki. Nawet najlepszym zdarzają się wpadki i my też czasem przypalimy placek czy zapomnimy o jakimś składniku. A razem możemy sprawić, że pizza przyniesie radość zarówno nam jak i Wam jako naszym Klientom!

 

Wykaz składników

 

Scroll to Top